ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᖃᓄᐃᒋᐊᓐᖓᕐᓯᒪᓂᕆᔭᖓ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐃᓯᐊᑉ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂᑦ ᐊᖅᑯᓵᕆᓪᓗᑎᒃ ᐊᓛᔅᑲᐅᑉ ᐃᒪᖓᒍᑦ ᐊᒥᐊᕆᒃᑲᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᐊᕐᓗᑎᒃ 4,500 ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒻᒪᕐᓂᓴᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᑰᒻᒪᑕ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᕿᑭᖅᑕᖓᒎᕐᓗᑎᒃ, ᐊᖑᓇᓱᕝᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ ᕿᓂᖅᓴᐃᓐᓇᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᑐᓃᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᐹᖓᒍᑦ 4,000 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕐᑐᓂ, ᓄᓇᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓂ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᕗᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᑕᕆᐅᕐᒥᒃ. ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕕᓃᑦ ᑐᓃᑦ ᐃᒡᓗᖏᓐᓂ, ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᕐᒪᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐱᕐᕕᕕᓃᑦ ᓱᓕ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ. ᖃᐅᔨᒪᒋᖃᖅᐸᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᓱᕋᐃᓂᐅᒻᒪᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐸᒡᕕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖏᒻᒪᑕ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓂᓪᓗ ᑎᒍᓯᒋᐊᖃᕐᓇᑎᒃ.

ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ, ᑕᒫᓂᒐᓚᒃ 1,000 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕐᑐᓂ, ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᓅᓐᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓄᑦ ᓯᓚ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓕᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ, ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑭᐅᖅᑲᕐᐸᓪᓕᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓄᑦ − ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᐊᕐᔪᖏᑦ. ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᕿᓯᕋᔭᖕᓂᒃ ᐅᒥᐊᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᔾᔪᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒧᒃᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ, ᐳᐃᔨᓂᒃ ᐊᖑᔭᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕖᑦ. ᑐᓂᕕᓃᑦ ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᒐᒃᓴᐅᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᕐᕖᑦ ᑐᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᕐᒪᓕᐅᕐᓗᑎᒃ. 1000 ᔩᓱᓯ ᐃᓅᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᑐᓃᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᓄᑦ.

ᑐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐊᕐᔪᖏᓐᓂ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕖᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖃᕐᐳᑦ ᐃᓂᒋᔭᖏᑦᑎᒍᑦ. ᑎᑭᖅᑳᓕᓵᕐᓂᑰᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᕆᐅᑉ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖓ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᕐᓴᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᒥᓪᓕ, ᑐᓃᖃᕐᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓂᖓᓃᑉᐳᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᒥ ᓯᔾᔭᖅᐸᓯᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᒫᓐᓇᕋᑖᖑᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᒋᐊᓐᖓᕐᓯᒪᓂᐅᔪᓂ, ᐃᓄᑐᐊᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐊᕐᔪᒋᕙᐃᑦ.

ᖃᔅᓰᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᓐᖓᐅᕐᑐᑦ ᑲᓛᖦᖠᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᓂᒋᐊᓄᐊᕐᓯᒪᕗᑦ 1860-ᖏᓐᓂ − ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᕿᓪᓚᕐᔪᐊᒧᑦ, ᐊᑭᕋᖏᓐᓂᑦ ᕿᒫᓂᑯ ᑲᓛᖦᖠᑦ ᓄᓈᑕ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᓐᖓᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖓᒍᑦ ᐅᔪᕈᖓᓂᑦ ᒥᖅᑯᓵᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᑐᓂᔾᔨᕕᒻᒥᓐᖔᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ, ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓂ. ᕿᓪᓚᕐᔪᐊᑉ ᐃᖏᕐᕋᕕᓂᖓ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᑰᕗᖅ ᐃᒻᒪᕐᓂᓴᐅᔪᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑐᖃᐅᓂᖓᒍᑦ.

1880-ᒥ, ᑯᐃᓐ ᕕᒃᑐᐊᕆᐊ, ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖓᓂᑦ ᓅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᖅ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᕿᑭᖅᑕᐃᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᐊᕐᑕᐅᓕᕐᓯᒪᓪᓗᓂ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᖔᓕᕐᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑭᖅᑕᐅᔪᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐸᓖᓯᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ (RCMP) ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐊᓂ ᑯᕋᐃᒡ ᕼᐊᐳᒥ ᐸᓖᓯᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ 1922-ᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᓂᒋᐊᓂ.

1922-ᖑᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓐᖏᓚᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᖅᐸᖕᓂᖓ ᓯᓚᐅᑉ ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ. ᐅᑭᐊᒃᓵᒥ ᐱᖅᓯᓗᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᕆᐅᒥ ᓯᑯᖓ ᐊᓂᕆᔾᔪᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓂᑰᕗᖅ ᓲᕐᓗ ᐃᒐᓛ ᓯᖁᒥᑦᑐᑎᑐᑦ. ᐃᖏᕐᕋᓂᖅ ᖃᓂᒋᔭᖏᑕ ᐱᖑᐃᑦ ᐅᓗᐊᕆᐊᓇᖅᑑᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒋᕗᑦ ᐋᔪᕋᖅᑕᖃᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖓᑕ II ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓇᓱᐊᓕᕐᓯᒪᕗᑦ ‘ᐃᓄᖕᓂᒃ’ ᐃᓄᖃᓕᕐᓗᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ. 1953-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑕᕚ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕐᓯᒪᕗᖅ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᖁᓕᐅᓐᖏᓱᖓᕐᑐᑦ ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᖓᓱᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦ, ‘ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.’ ᑕᒪᓐᓇ ᓅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑰᖓᓯᒪᕗᖅ, ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ‘ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᑲᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖓᒍᑦ’ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓂᖓᓂᒃ, ᒪᕐᕉᒃ-ᐊᕐᕌᒎᒃ ᓱᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕋᕐᕕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᓪᓚᑦᑖᖏᓐᓄᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒪᓂᕐᐸᑕ. ᖁᕕᐊᓇᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓱᓕᓂᐊᕐᓂᕋᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕋᒃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ, ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕈᑎᐅᓕᒃᑲᓐᓂᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓅᑕᐅᓂᑯᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ. 40 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᒪᒥᐊᓕᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓱᕋᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᓯᒪᓂᖓ. ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᓐᓇᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓯᒪᕗᖅ ᓅᒃᑎᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᑦᑎᐊᕐᓯᒪᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᐱᒃᑯᒍᓱᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᖃᕐᑎᐅᔪᑦ ᓱᖏᐅᑎᓕᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑰᕐᔪᐊᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᖃᓕᒃᑲᓐᓂᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᓅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᓕᓐᔅᑐᕋᒻ ᐱᓂᐊᓐᓱᓚᒧᑦ 1953-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒫᓂᒐᓚᒃ ᖁᓕᑦ ᑭᓛᒥᑕᓄᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᐅᖓᓯᕐᓂᖃᕐᑐᖅ. ᑯᕋᐃᒡ ᕼᐊᐳᒥ ᐸᓖᓯᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ 1930-ᖏᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ 1951-ᒥ. ᑯᕋᐃᒡ ᕼᐊᐳ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ, ᓯᔾᔭᑦᑎᐊᕆᓚᐅᕐᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᐅᓯᖐᔭᐃᓂᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥᑦ ᓯᔾᔭᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖓ ᓄᓇ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖃᕐᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓄᓇ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᓗᐊᕐᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᓂ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, 1955-ᒥ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᓅᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᓅᓐᓂᖓᑦ ᐱᔭᕇᓕᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ 1956 ᐅᑭᐊᒃᓵᖓᓂ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖃᓕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥ 1962-ᒥ, ᖃᔅᓰᓐᓇᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓯᒪᔪᑦ ᓕᓐᔅᑐᕋᒻᒥ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐴᖅᑲᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᓕᓚᐅᕐᐳᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓕᕐᑐᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᒥ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ.

ᓕᓐᔅᑐᕋᒻ ᐱᓂᐊᓐᓱᓚᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᐅᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓪᓗᓂ ᐃᓂᖃᕐᕕᐅᕗᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑯᖓ 1953-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ 1955-ᒥ, ᑖᒃᑯᓄᖓᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂ. ᓄᓇ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

Visitez Grise Fiord:
bienvenue au sommet
du globe